Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020

Ngày 20.4.2020, công ty đã ký Ban hành Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2020 và Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2020. Chi tiết xin mời xem file đính kèm
Trân trọng.
1. Báo cáo tài chính công ty mẹ
BCTC quy 1.2020.cty me
2. Báo cáo tài chính hợp nhất.
BCTC quy 1.2020. hop nhat
3. Các giải trình kèm theo báo cáo
Giai trinh bctc quy 1-2020