CBTT Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024

Ngày 19/4/2024, Công ty cổ phần Vinaconex 39 ban hành báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024. bao gồm:

Báo cáo tài chính công ty mẹ

https://drive.google.com/file/d/1swaMWObcr4JDznQtqD8d5BskOX2WvyXO/view

Báo cáo tài chính hợp nhất

https://drive.google.com/file/d/1oCsc5IRgJRQSf4lHDbB4hUbp3g6zZYW-/view

Trân trọng