Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng và chốt danh sách người sở hữu chứng khoán để Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Vinaconex 39 (PVV) trân trọng công bố thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2024. Thời Xem thêm …

Thông báo Nghị quyết, Biên bản họp của HĐQT ngày 22/01/2024 về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Trịnh Đức Phú và thay đổi người đại diện trước pháp luật của Công ty.

Ngày 22/1/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 39 đã họp và thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Trịnh Đức Phú, sinh năm 1979, đồng thời bổ nhiệm ông Phan Đình Xem thêm …