Báo cáo thường niên năm 2019

Ngày 06/4/2020, công ty đã công bố báo cáo thường niên năm 2019 đính kèm báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Tổng giám đốc, báo cáo tài chính hợp nhất.
Người ký: Vũ Thành Kiên.
Chi tiết xin mời tải file


Trân trọng./.