Báo cáo khác

Báo cáo thường niên

Tải báo cáo Thường niên năm 2017: PVV_17CN_BCTN
Tải báo cáo Thường niên năm 2016: PVV_16CN_BCTN
Tải báo cáo Thường niên năm 2015: PVV_15CN_BCTN
Tải báo cáo Thường niên năm 2014: PVV_14CN_BCTN
Tải báo cáo Thường niên năm 2013: PVV_13CN_BCTN
Tải báo cáo Thường niên năm 2012: PVV_12CN_BCTN
Tải báo cáo Thường niên năm 2011: PVV_11CN_BCTN

Báo cáo quản trị:

Tải báo cáo quản trị năm 2017: pvv-bao-cao-quan-tri-cong-ty-nam-2017
Tải báo cáo quản trị năm 2016: pvv-bao-cao-quan-tri-cong-ty-nam-2016
Tải báo cáo quản trị năm 2015: pvv-bao-cao-quan-tri-cong-ty-nam-2015
Tải báo cáo quản trị năm 2014: pvv-bao-cao-quan-tri-cong-ty-nam-2014
Tải báo cáo quản trị năm 2013: pvv-bao-cao-quan-tri-cong-ty-nam-2013
Tải báo cáo quản trị năm 2012: pvv-bao-cao-quan-tri-cong-ty-nam-2012