Công bố Điều lệ công ty năm 2024

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2024, cuối tháng 5 năm 2024, Hội đồng quản trị mới của công ty đã hoàn thành ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Vinaconex 39 tháng 5 năm 2024 gồm 52 trang, 68 điều.

Chi tiết xin xem tại đường dẫn sau:

https://drive.google.com/file/d/1NxtJGxNuMVXf0c7i1qMlNL8TUWE_-pQD/view

Trân trọng./.