CBTT thay đổi nhân sự theo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 23/3/2024, được sự nhất trí của các cổ đông trong Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Vinaconex 39, Đại hội đã nhất trí công tác nhân sự như sau:

  1. Miễn nhiệm TV HĐQT đối với các ông

Đỗ Hoàng Anh

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Đức Tuấn

Vũ Xuân Trung

2. Miễn nhiệm TV Ban kiểm soát đối với các ông

Bồ Xuân Nam

Lê Quang Tuấn

Trong cùng phiên họp, Đại hội đã bầu ra các thành viên bổ sung:

Các ông bà sau đã trúng cử thành viên HĐQT:

Bà Lê Cẩm Tú,

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang,

Bà Nguyễn Bích Hằng,

Ông Nguyễn Việt Hưng.

Các ông bà sau đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

Bà Bùi Thị Hải Yến,

Ông Vũ Tuấn Dũng.

Trân trọng thông báo