Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 công ty cổ phần Vinaconex 39 kính gửi đến quý cổ đông tài liệu đại hội gồm 10 phần như sau:
1. Chương trình đại hội
1.2020. CHuong trinh ĐH_signature
2. Quy chế làm việc (dự thảo)
2.2020. Quy che lam viec tai ĐH_signature
3. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020
3.2020. BC ket qua KD 2019 va phuong huong 2020_signature
4. Báo cáo tài chính năm 2019
4.2020. TTr thong qua BCTC_signature
5. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020
5.2020. BC hoat dong cua HDQT_signature
6. Báo cáo của Ban Kiểm soát và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
6.1.2020.BC cua Ban kiem soat_signature
6.2.2020. TTr lua chon dv Kiem toan_signature
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và phương án quyết toán thù lao HĐQT, Ban KS năm 2019.
7.1.2020. TTr phan phoi loi nhuan_signature
7.2.2020. TTr thu lao_signature
8. Tờ trình sửa đổi điều lệ
8.2020. TTr sua doi dieu le_signature
9. Tờ trình miễn nhiệm bổ nhiêm thành viên HĐQT
9.2020. TTr bo nhiem mien nhiem TV HDQT_signature
10. Tờ trình về dự án đầu tư kinh doanh Bất động sản
10.2020. TTr ve du an dau tu BDS_signature

Trân trọng.