Nghị quyết của HĐQT về đại hội đồng cổ đông thường niên công ty ngày 19.6.2020

Sáng ngày 19/6/2020 công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2020. Hơn 9g sáng, Tổng cố cổ đông tham dự là 36 người số cổ phần sở hữu/đại diện 12.516.400 cổ phần tương đương 41.72% so với số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
Căn cứ Điều lệ công ty, đại hội cổ đông ngày 19.6.2020 không đủ điều kiện tiến hành.
Hội đồng quản trị công ty quyết định chọn ngày 29/6/2020 tổ chức đại hội đồng cổ đông lần 2.
Toàn văn xin xem file đính kèm
Kính báo cáo Quý cổ đông được biết.
Trân trọng.
NQ Dai hoi lan 1_signature