Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 03/6/2020, Hội đồng quản trị công ty đã ký nghị quyết số 03/NQ/VN39-HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức và chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Dự kiến, đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của công ty sẽ tổ chức vào ngày 19/6/2020.
Chi tiết xin xem file đính kềm
NQ to chuc dai hoi co dong 2020_signature