Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023

Ngày 26/7/2023, công ty đã ký ban hành báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023.

Chi tiết xin xem theo đường dẫn sau:

https://drive.google.com/file/d/1tx6WAyAiIMR1urehckNsMXdT28Z-TxlA/view

Trân trọng báo cáo với Quý cổ đông và nhà đầu tư./.