Công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Vinaconex 39 xin kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được kiểm toán soát xét.

  1. Báo cáo tài chính bán niên công ty mẹ 2023

https://drive.google.com/file/d/1jUhTZCauZLIYXScOCkBLuD4OXdhi_tP5/view

2. Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2023

https://drive.google.com/file/d/1nEVnhSw4NOWllwkrNepVTnY_DTYDhvVY/view

3. Các văn bản giải trình kèm theo:

https://drive.google.com/file/d/1sb_8dwzBpxya0P7yd4RfPwJ0sNwCt-AV/view

văn bản giải trình chênh lệch LNST trên 10% giữa 6 tháng dầu năm 2023 với 6 tháng đầu năm 2022 và giải trình LNST bị lỗ (âm):

https://drive.google.com/file/d/1W2Uys-MJWn6D2TQW3bReuIJ64Fj2R5Ax/view

Trân trọng báo cáo./.