CÔNG BỐ BCTC QUÝ 1 NĂM 2023

Ngày 20/4/2023, công ty đã ban hành Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 tự lập như sau:

  1. Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2023

https://drive.google.com/file/d/1neQAhv4GY26TIDIuMqKBIKRIwwSafwDG/view

2. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2023

https://drive.google.com/file/d/1jx4mhVA9IibQteAK6Ywmd3Iq_-nk2MlZ/view