CBTT ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO4

Ngày 27/10/2022, Công ty cổ phần Vinaconex 39 sau khi thực hiện giao dịch đã nắm giữ: 56.100 cổ phiếu VE4, tương đương 5,45%.

Công ty cổ phần Vinaconex 39 xin báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO4 chi tiết như sau:

https://drive.google.com/file/d/1Zm2zGDaA5bJWZ7wS5GmmoE1OmElejGQD/view

Trân trọng./.