Báo cáo tài chính tự lập quý 3 năm 2020

Ngày 19/10/2020, công ty đã phát hành báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 gồm
1. Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2020
BCTC cong ty me quy 3.2020 – ky so
2. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2020
BCTC hop nhat quy 3.2020- ky so
3. các giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính
Giai trinh bao cao quy 3.2020-ky so
Kính gửi đến Quý cổ đông.
Trân trọng./.