Báo cáo tài chính năm 2019 – đã kiểm toán

Ngày 18/3/2020, công ty đã ban hành Báo cáo tài chính năm 2019 – công ty mẹ đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
Ngày 20/3/2020, công ty cũng đã ban hành Báo cáo tài chính năm 2019 – hợp nhất được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
Sau đây là toàn văn báo cáo
1. Báo cáo tài chính năm 2019 – công ty mẹ
BCTC cong ty me – kiem toan nam 2019

2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019
BCTC hop nhat kiem toan 2019-đã nén_signature

3. Các văn bản giải trình liên quan đến BCTC và ý kiến ngoại trừ của kiểm toán
giai trinh BCTC nam 2019_signature

Trân trọng./.