Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội đồng cổ đông PVV năm 2020

Ngày 25.02.2020, căn cứ tình hình thực tế của công ty, họi đòng quản trị đã đưa ra kế hoạch, chọn ngày 17/03/2020 là ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội cổ đông năm 2020.
Công ty trân trọng thông báo tới quý cổ đông được biết.
Toàn văn xin xem file đính kèm.
Trân trọngTB to chuc dai hoi 2020