CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2022

Thực hiện quy định tại điểm e, khoản 1, điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, công ty cổ phần Vinaconex 39 công bố thông tin Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty tháng 5 năm 2022.

Chi tiết xin tải file tại đường dẫn sau:

https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive

Trân trọng./.