CBTT về việc người được uỷ quyền CBTT

Ngày 8/7/2022, chủ tịch HĐQT – người đại diện trước pháp luật của Công ty cổ phần Vinaconex 39 đã ký giấy uỷ quyền thực hiện công bố thông tin cho Tổng giám đốc công ty.

Công ty xin trân trọng thông báo tới UBCK Nhà nước, sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội, và quý cổ đông được biết.

Trân trọng.

https://drive.google.com/file/d/1-ucCFygEHQobu7owYLWu6LvUJvkRRxtD/view