Nghị Quyết Hội đồng quản trị về phê duyệt chủ trương thành lập Doanh nghiệp dự án

Cùng ngày 26.6, Hội đồng quản trị công ty đã ban hành Nghị Quyết phê duyệt chủ trương thành lập Doanh nghiệp dự án “Đầu tư xây dựng Khu đô thị sinh thái cao cấp Yên Quang tại xã Quang Xem thêm …