Báo cáo tài chính

Tải BCTC Q4/2017 Hợp nhất tại đây: PVV_17Q4_BCTC_HNT

Tải BCTC Q4/2017 công ty mẹ tại đây: PVV_17Q4_BCTC_M

Tải BCTC Q3/2017 công ty mẹ tại đây: PVV_17Q3_BCTC_M

Tải BCTC Q3/2017 hợp nhất tại đây: PVV_17Q3_BCTC_HN

Tải BCTC Q2/2017 công ty mẹ soát xét tại đây: PVV_17Q2_BCTC_MSX

Tải BCTC Q2/2017 công ty mẹ tại đây: PVV_17Q2_BCTC_M

Tải BCTC Q2/2017 hợp nhất soát xét tại đây: PVV_17Q2_BCTC_HNSX

Tải BCTC Q2/2017 hợp nhất tại đây: PVV_17Q2_BCTC_HN

Tải BCTC Q1/2017 công ty mẹ tại đây: PVV_17Q1_BCTC_M

Tải BCTC Q1/2017 hợp nhất tại đây: PVV_17Q1_BCTC_HN

Tải BCTC 2016 công ty mẹ kiểm toán tại đây: PVV_16CN_BCTC_MKT

Tải BCTC 2016 hợp nhất kiểm toán tại đây: PVV_16CN_BCTC_HNKT

Tải BCTC 2015 công ty mẹ kiểm toán tại đây: PVV_15CN_BCTC_MKT

Tải BCTC 2015 hợp nhất kiểm toán tại đây: PVV_15CN_BCTC_HNKT

Tải BCTC 2014 công ty mẹ kiểm toán tại đây: PVV_14CN_BCTC_MKT

Tải BCTC 2014 hợp nhất kiểm toán tại đây: PVV_13CN_BCTC_MKT

Tải BCTC 2013 công ty mẹ kiểm toán tại đây: PVV_12CN_BCTC_MKT

Tải BCTC 2013 hợp nhất kiểm toán tại đây: PVV_13CN_BCTC_HNKT

Tải BCTC 2012 hợp nhất kiểm toán tại đây: PVV_12CN_BCTC_HNKT

Tải BCTC 2011 công ty mẹ kiểm toán tại đây: PVV_11CN_BCTC_MKT

Tải BCTC 2011 hợp nhất kiểm toán tại đây: PVV_11CN_BCTC_HNKT

Tải BCTC 2010 công ty mẹ kiểm toán tại đây: PVV_10CN_BCTC_MKT

Tải BCTC 2010 hợp nhất kiểm toán tại đây: PVV_10CN_BCTC_HNKT