CBTT Ký hợp đồng với đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 08, ngày 21/6/2024, công ty đã thực hiện ký Hợp đồng dịch vụ với Công ty TNHH kiểm toán An Việt để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Công ty trân trọng báo cáo.