CBTT về việc: Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 15

Ngày 10/5/2024, Công ty cổ phần Vinaconex 39 đã nhận được thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 15 do sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 09/5/2024.

  1. Nội dung thay đổi như sau:

Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Họ và tên: NGUYỄN TIẾN DŨNG                                     Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

2. Lý do thay đổi: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty là Tổng giám đốc Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty tháng 3 năm 2024.

Công ty cổ phần Vinaconex 39 xin thông báo tới Quý cổ đông và nhà đầu tư được biết.

Trân trọng./.