CBTT Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023

Ngày 13/10/2023, công ty Cổ phần Vinaconex 39 đã ký ban hành Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023.

Chi tiết xin xem tại đây:

  1. Báo cáo tài chính công ty mẹ:

https://drive.google.com/file/d/1X0F-zmLI7lClQaxz9adYwDDy8mkazYpF/view

2. Báo cáo tài chính hợp nhất:

https://drive.google.com/file/d/1z9XRWEAE-EguqrCNDjBosJDMRqcYaZAy/view

3. Giải trình LNST TNDN tại BCKQKD quý 3/2023 thay đổi từ 10% so với quý 3/2022 và giải trình lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ.

https://drive.google.com/file/d/1SwZZinbUhXK1GfPTB6yy7uK9pGi_tCeU/view?usp=drive_link

Trân trọng./.