Công bố thông tin ký HĐ với công ty kiểm toán An Việt

Ngày 24/6/2022, căn cứ theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2022, công ty đã ký hợp đồng kiểm toán với công ty TNHH kiểm toán An Việt cho Báo cáo tài chính năm 2022.

Công ty xin thông báo tới quý cổ đông được biết.

Chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1XhE3PSyPQo6Hh4HLxssoYWzerNeSOQyE/view

Trân trọng./.