Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022

Ngày 22/6/2022, Hội đồng quản trị công ty đã ban hành nghị quyết 06/VN39/HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

Chi tiết xin xem theo đường dẫn sau:

https://drive.google.com/file/d/1Q_ob9nauMF7zuWjwJahyLUNupz6xTnE0/view

Trân trọng./.