CBTT về việc gia hạn đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022

Liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2022, Ngày 22/4/2022, Hội đồng quản trị công ty đã ký Nghị quyết 03 NQ/HĐQT/VN39 gia hạn thời gian tổ chức Đại hội chậm nhất đến ngày 30/6/2022.

Trân trọng báo cáo Quý cổ đông.

Chi tiết xin xem theo đường dẫn sau:

https://drive.google.com/drive/my-drive