Công bố báo cáo thường niên năm 2021

Ngày 27/4/2022, công ty đã ban hành Báo cáo thường niên năm 2021, gồm 11 trang và báo cáo HĐQT, Báo cáo kế quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 2021 kèm theo.

Kính mời quý cổ đông xem chi tiết tại đường dẫn sau:

https://drive.google.com/drive/my-drive

https://drive.google.com/drive/my-drive

https://drive.google.com/drive/my-drive

Trân trọng./.

Liên hệ vanthu.pvv@gmai.com