Ban hành báo cáo tài chính quý 1 năm 2022

Ngày 20/4/2022, công ty đã ký ban hành báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 tự lập bao gồm

  1. Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 công ty mẹ
  2. Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 hợp nhất.
  3. Trân trọng mời các quý cổ đông xem chi tiết tại đường dẫn sau:

https://drive.google.com/drive/my-drive