Nghị Quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2021

Sáng ngày 26/4/2021, theo kế hoạch, công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Toàn văn biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên xin mời các Quý cổ đông xem chi tiết trong đường dẫn văn bản dưới đây.

  1. Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021: https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive
  2. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive

Trân trọng./.