Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26.6.2020

Sáng ngày 26.6.2020, với tinh thần làm việc nghiêm túc và khẩn trương, công ty đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung biểu quyết, trong đó có các nội dung quan trọng như: sửa đổi điều lệ “Bỏ Ban kiểm soát”, phê duyệt chủ trương thành lập doanh nghiệp dự án tại thành phố Hòa Bình,….


Bà Phạm Thanh Thủy – thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2020
Toàn văn Nghị quyết và Biên bản xin mời xem file đính kèm.
Trân trọng!
NQ dai hoi 2020_signature
BB Dai hoi 2020_signature