Thông báo mời họp Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2019 – Công ty Cổ phần Vinaconex 39

Công ty Cổ phần Vinaconex 39 kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019 (“ĐH2019”). Thông tin về ĐH2019 như sau:

Thời gian:   9h: 00, Thứ Năm – Ngày 16 tháng 5 năm 2019

Địa điểm:    Hội trường Công ty tầng 1, tòa nhà CT2A, KĐTM Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Nội dung họp:

Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019;

Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018;

Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;

Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018;

Thông qua tờ trình thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019;

Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019;

Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Điều kiện tham dự ĐH2019:

Cổ đông có quyền tham dự ĐH2019 là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 16/4/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam cung cấp.

Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Thư uỷ quyền (được gửi kèm trong Thư mời họp ĐH2019 hoặc tải xuống từ website của Công ty). Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/ Thẻ căn cước /Hộ chiếu và Thư ủy quyền khi tham dự ĐH2019. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Tài liệu Đại hội: vui lòng tải tại đây