Thông báo về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 16/5/2019 không đủ điều kiện tiến hành.

Thông báo về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 16/5/2019 không đủ điều kiện tiến hành. Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 sẽ được tổ chức vào ngày 23/5/2019.