CBTT: Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT

Ngày 27/02/2024, Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của các ông sau

  1. Ông Đỗ Hoàng Anh – vì lý do công việc cá nhân
  2. Ông Nguyễn Tuấn Anh – vì lý do công việc cá nhân
  3. Ông Phạm Đức Tuấn – vì lý do công việc cá nhân

Các ông trên đều xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên HĐQT công ty kể từ ngày 19/3/2024.

Công ty xin trân trọng được thông báo!