THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 39 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Nội dung cụ thể như sau:

Thời gian: 08h30 phút, Thứ Bảy, ngày 23 tháng 3 năm 2024.

Địa điểm: Hội trường Công ty tầng 1, tòa nhà CT2B, KĐTM Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, đường         

Tôn Quang Phiệt, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Thành phần tham dự: tất cả Cổ đông của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 20/2/2024.

Tài liệu họp Đại hội:

  1. Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

https://drive.google.com/file/d/1x-Y8Dlci0ki3OhMWsgGTtifCZmOX9knH/view

2. Chương trình Đại hội cổ đông tháng 3 năm 2024

https://drive.google.com/file/d/1qk98J1JsjTb8RWvfCnoLYT_TY5-j0EBY/view

3. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc

https://drive.google.com/file/d/1u2sLeSR43v1F9d3calb336scPhpkchec/view

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị và phương hướng năm 2024

https://drive.google.com/file/d/1PC9W4unoNJm5Rn8B24A4BbrXifwgVN6B/view

5. Báo cáo của Ban kiểm soát

https://drive.google.com/file/d/1YAMhs8b4XvzRWI14_S7XAzk_NzGctl79/view

6. Dự thảo quy chế Đại hội

https://drive.google.com/file/d/142MXev0xuQmEdFf2_c-EM8qyz0rGfsE1/view

7. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

https://drive.google.com/file/d/1sOLk6QIo0QXUQpljhuyalFqLRQXIesWM/view

8. Tờ trình phương án trả thù lao của HĐQT, BKS

https://drive.google.com/file/d/13hQeF_4xWAP14XEy6S_BZrEDS2xdb4hs/view

9. Tờ trình phân phối lợi nhuận

https://drive.google.com/file/d/1f6fp3GFePL3zr8TYj2T1t4NVfwJDCM2z/view

10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

https://drive.google.com/file/d/1pX7BDyC3lgnBP6Pgd954StThe5H1fKyA/view

11. Tờ trình phê duyệt phương án đầu tư

https://drive.google.com/file/d/1Sr96Vj4Yq5Np9byj9N8qbUjTu7afxxa_/view

12. Tờ trình sửa đổi điều lệ

https://drive.google.com/file/d/1NK1HY-YG58OVv-DXD2P85f2GS3z0jWue/view

13. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

https://drive.google.com/file/d/1FO7hBQdyWBIFejJEIkvfdVIVjBKZ4qvJ/view

14. Tờ trình thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

https://drive.google.com/file/d/1fAyn-6I2ZRev1QF7MAvaWCj1VWWUFh6n/view

Trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                 CHỦ TỊCH

                                                                                                Phan Đình Phong