CBTT nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Lê Quang Tuấn

Ngày 26/2/2024, Công ty cổ phần Vinaconex 39 đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Lê Quang Tuấn,

trong đó, nêu rõ, ông Tuấn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 19/3/2024.

Công ty xin thông báo tới quý cổ đông và nhà đầu tư được biết!

Trân trọng./.