CBTT báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Ngày 23/2/2024, công ty cổ phần Vinaconex 39 đã ký ban hành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 như sau:

  1. Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ năm 2023- bao gồm 29 trang

https://drive.google.com/file/d/1pXyhNspmEUCbfZlpiVHPyEkqxtMHrPY5/view

2. Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2023 – bao gồm 27 trang

https://drive.google.com/file/d/1MMgDE8ue3dTRzqPYchw8ENH7Kp8NCRWk/view

3. Các công văn giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/15p3Z_9KK_GwLPR2V6zNF5GGFbSB_CR3Y/view

Trân trọng thông báo