CBTT Báo cáo tình hình quản trị năm 2023

Ngày 26/01/2024, Ban lãnh đạo công ty đã ký Ban hành Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, bao gồm:

  1. Báo cáo quản trị công ty năm 2023;
  2. Phụ lục 01: Danh sách người có liên quan của công ty đại chúng theo QD
  3. Danh sách người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ

Trân trọng báo cáo