Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng và chốt danh sách người sở hữu chứng khoán để Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Vinaconex 39 (PVV) trân trọng công bố thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2024.

Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến tháng 3 năm 2024

Trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông và nhà đầu tư.

chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1Z1AA5t5fmZEw11A2U0bOiaoSNM-FfCSw/view