CBTT thay đổi nhân sự

Căn cứ Nghị quyết, Biên bản họp HĐQT ngày 22/01/2024, Công ty cổ phần Vinaconex 39 xin thông báo thay đổi nhân sự như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

– Ông: Phan Đình Phong

– Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT

– Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT, người đại diện trước Pháp luật

– Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 – 2027

– Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/01/2024

Trường hợp miễn nhiệm

– Ông: Trịnh Đức Phú

– Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT, người đại diện trước Pháp luật

– Lý do miễn nhiệm: căn cứ theo Biên bản, nghị quyết họp HĐQT ngày 22/01/2024

Trân trọng được thông báo tới Quý cổ đông và nhà đầu tư!