CBTT ký HĐ với đơn vị kiểm toán năm 2023

Ngày 29/5/2023, Công ty Cổ phần Vinaconex 39 đã ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán An Việt kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023, cụ thể:

Hợp đồng cung cấp dịch vụ số 21/2023/HĐ-AVI-TC1  ngày 29/5/2023 về việc soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2023 đến ngày 30/6/2023 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty cổ phần Vinaconex 39.

Công ty trân trọng thông báo./.