CBTT Miễn nhiệm Phó tổng giám đốc Lê Minh Diện

Ngày 25/5/2023, Hội đồng quản trị công ty đã ký Quyết định số 38/Vn39/HDQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Lê Minh Diện kể từ ngày 25/5/2023.

Chi tiết xin xem file đính kèm:

https://drive.google.com/file/d/19i1iRgrVzNRS-j883XEjQoZQx_uQIPbI/view

Trân trọng./.