CBTT Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023

Ngày 20/7/2023, Công ty đã ký ban hành báo cáo tài chính quý 2 năm 2023, bao gồm:

  1. Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2023:

https://drive.google.com/file/d/1RGStWzyc2fSJyOidPcBKIYhREG1TaMsd/view

2. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023:

https://drive.google.com/file/d/1j0wGcKf3N30BLHVCODtEkNvQjtVExgyK/view

Trân trọng báo cáo tới quý cổ đông và nhà đầu tư được biết.