CBTT: cập nhật bổ sung thông tin thay đổi người đại diện, chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty trong biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2022

Chi tiết xin xem file đính kèm

1, Công văn số 53/CBTT

https://drive.google.com/file/d/1Nq_sxpA8jwwa6mnL278RGlEZlotI-qc8/view

2. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (đính chính)

https://drive.google.com/file/d/1iOFQGECuFbFBu2arZakFlM_ViZniXUzw/view

3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (đính chính)

https://drive.google.com/file/d/1upvb0D5NBekJf5Nh-W0q7_mIJFKb0iov/view