Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2021

Ngày 12/8/2021, Công ty đã ban hành Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán An Việt.

Chi tiết xin mời xem file theo đường dẫn sau:

  1. Báo cáo tài chính bán niên công ty mẹ năm 2021 đã kiểm toán

https://drive.google.com/file/d/18lsbUBXPafSgMsgABtPyXza0NEsaG-1X/view

2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán

https://drive.google.com/file/d/1NczP6YIQ0B52RGd1Qvd6f8ENmptz42XV/view