Báo cáo tài chính bán niên đã được kiểm toán 2019

Báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán bởi công ty An Việt
1.


2.
3.
4.
5.
6.