CBTT nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Ngày 22/3/2024, Công ty Cổ phần Vinaconex 39 đã nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của các ông sau:

  1. Ông Vũ Xuân Trung – từ nhiệm Thành viên HĐQT
  2. Ông Bồ Xuân Nam – từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát.

https://drive.google.com/file/d/1D8TeTSRTO0FMg8qnyGbZiyjOoN11Owmn/view

Trân trọng thông báo tới quý cổ đông được biết.