Cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Vinaconex 39 năm 2024 xin cập nhật các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên tính đến thời điểm 21/3/2024 như sau:

– Bổ sung Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS   nhiệm kỳ 2022 – 2027: bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban kiểm soát

https://drive.google.com/file/d/12rNHSU65oKVpZGPFZVg4_xSr4U9bHIyc/view

– Thay đổi, bổ sung một số nội dung của Tờ trình xin phê duyệt phương án thực hiện các Dự án đầu tư của Công ty;

https://drive.google.com/file/d/1q4k93U9fLWFQSJEPXryEpgpWaqvR94cc/view

https://drive.google.com/file/d/1cfCwzTW13iMewd0-jZKHoBEUeLF0SQhc/view

– Thay đổi, bổ sung một số nội dung của trong Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Vinaconex 39 nhiệm kỳ 2022 – 2027 ;

https://drive.google.com/file/d/1euYI7pAQx4BOohqfmxKYMxfhQ2V-aP7i/view

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2024 xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông và nhà đầu tư được biết.

Trân trọng./.