Thông báo chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Công ty Cổ phần Vinaconex 39 công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 20/3/2023

Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: tháng 4/2023

Chi tiết xin xem theo đường dẫn:

https://drive.google.com/file/d/1TVCe9YyM-30mWDlAB9SeYJnrqN4fx-68/view

Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông và nhà đầu tư được biết.