CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2022

Ngày 20/2/2023, công ty cổ phần Vinaconex 39 đã ban hành Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán An Việt.

Bao gồm:

  1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022

https://drive.google.com/file/d/1PyNFswSK-58Ga15gnRLp3twktkgSWMni/view

2. Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2022

https://drive.google.com/file/d/19glR2CyLLrHC3uwRRJ8rbmAEDyU9GOjm/view

Trân trọng./.